แผนธุรกิจ

“ร้านจัดดอกไม้”

1. บทสรุปของผู้บริหาร

ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการส่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันจึงทำให้ร้านจัดดอกไม้มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมากขึ้น หรือเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดตลาดการแข่งขันที่สูงไปอีก การที่จะได้มาซึ่งกำไร และลูกค้านั้นต้องมีจุดเด่นของร้านที่แตกต่างจากกิจการอื่น เพื่อสร้างความแตกต่าง แปลกใหม่ ให้โดดเด่น น่าสนใจ ต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ

2. ประวัติกิจการ/ ภาพรวมของกิจการ

ประวัติโดยย่อของกิจการ

เริ่มต้นประกอบกิจการเกี่ยวกับดอกไม้ โดยเปิดร้านจัดขายหน้าร้านทั่วไป

3.     การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

การรับจัดดอกไม้ ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการส่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้น และมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากขึ้น

4.     การวิเคราะห์สถานการณ์

 • SWOT Analysis

–      Strength     จุดแข็ง

 1. ผู้ประกอบการมีความรู้ในเรื่องดอกไม้และวิธีการจัดดอกไม้อย่างดี
 2. กิจการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว จึงมีความยืดหยุ่นในการบริหาร
 3. มีบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า โดยการสอบถามความต้องการของลูกค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

–      Weakness     จุดอ่อน

 1. การจัดแต่งดอกไม้และออกแบบต่างๆ อาจเกิดความล่าช้า เพราะเป็นเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
 2. กิจการอาจขาดเงินสดหมุนเวียน เนื่องจากต้องนำเงินลงทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้

–      Opportunity โอกาส

 1. ในปัจจุบันมีความนิยมในการส่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ลูกค้าต้องการบริการในส่วนนี้มากขึ้น
 2. และปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น จึงทำให้การใช้บริการมีความสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการใช้บริการ

–      Threat      อุปสรรค

 1. เกิดการแข่งขันสูง เนื่องจากการทำธุรกิจรับจัดดอกไม้ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก จึงทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้น

5.    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

ต้องการเป็นร้านจัดดอกไม้ที่มีการตกแต่งที่แตกต่างและมีความหลากหลาย

 • ภารกิจหลัก (Mission) หรือพันธกิจ

กิจการมุ่งสร้างความพึงพอใจ ตรงใจให้เกิดความประทับใจในการบริการอย่างสูงสุด

 • เป้าหมาย

- ต้อวงการเพิ่มกำไรสูงสุด

- เพิ่มการเติบโตของยอดขายมากขึ้น

6.    กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

  กลยุทธ์ระดับองค์กร
  ความแข็งแกร่งขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง คือ ชื่อร้าน สถานที่ตั้งของร้านเป็นที่พบเห็นได้ง่ายและเป็นที่รู้จักในระดับปานกลางทั้งผู้บริหารยังมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับดอกไม้เป็นอย่างดีแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจก็เพิ่มมากขึ้น

  กลยุทธ์ระดับกิจการ

ธุรกิจร้านดอกไม้อาจเป็นกิจการที่มีการเติบโตค่อนข้างช้าในอดีต หากแต่ปัจจุบันนี้มีการเติบโตมากขึ้น จึงมุ่งเน้นการบริการที่สร้างความ                  ประทับใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความแตกต่าง หลากหลายที่เป็นจุดเด่นให้กับกิจการ

  สรุปกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

ด้านการตลาด

กิจการจะเน้นการตลาดด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริการที่สร้างความประทับใจสูงสุดที่ได้รับบริการที่หลากหลาย ตรงใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ด้านการจัดการ

มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการจัดดอกไม้ และพนักงานที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับผู้อื่นได้อย่างดี มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ ฝีมือประณีต และมีใจรักในด้านงานจัดดอกไม้

ด้านกระบวนการให้บริการ

เน้นการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ากับมาใช้บริการเดิม ทั้งยังเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ

ด้านการเงิน

ในการลงทุนใช้กับกิจการร้านจัดดอกไม้เป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยสูงมากนัก หากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวอาจมีทุนมาสนับสนุนไม่พอ หรือเงินลงทุนน้อยอาจต้องใช้การสนับสนุนเงินลงทุนจากแหล่งอื่น

7. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบผลสำเร็จ

 • ทำเลที่ตั้ง ต้องเป็นแหล่งที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการร้านรับจัดดอกไม้สูง เพราะทำ
 • การพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ การพัฒนารูปแบบสินค้าจะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้อีกทางหนึ่ง
 • ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เช่น ราคาค่าบริการการจัดดอกไม้ จะต้องไม่สูงเกินความเป็นจริง ดอกไม้ที่นำ มาใช้จัดต้องเป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง หรือตามที่ตกลงกันไว้
 • การส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา เป็นการบริการหนึ่ง ที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ในระยะยาว

8. การบริหารโครงการ

ลักษณะกิจการ

เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว

9. การวิเคราะห์ด้านการตลาด

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปัจจุบัน ร้านรับจัดดอกไม้สดมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักๆ ได้แก่ กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับ ดังนี้

-          กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อย

-          กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง

-          กลุ่มลูกค้าที่มีรานได้สูง

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย
จำหน่ายผ่านหน้าร้าน

การจำหน่ายหน้าร้านนั้นต้องมีองค์ประกอบด้วยกันคือ ต้องมีทำเลทีตั้งร้านที่ดี ใกล้แหล่งชุมชน หรสำนักงาน เพราะลูกค้าจะใช้บริการร้านที่ใกล้และสะดวกสบายที่สุด ส่วนการตกแต่งร้านนั้นต้องจัดให้ดูทันสมัย สะอาด มองแล้วรู้สึกสบายตา

จำหน่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีต้นทุนต่ำและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ตามจำนวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต สำหรับข้อมูลที่จะนำ มาลงในเว็บไซต์ควรมีรายการ ดังนี้

 • รูปแบบการบริการ
 • วิธีการสั่งสินค้า
 • วิธีการชำระเงิน

10.การวิเคราะห์ด้านการผลิต

ด้านการผลิตนั้นถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ดังนั้นควรมีการการจัดการวางแผนดังนี้

ขั้นตอนการผลิต

 • วัตถุประสงค์ในการผลิต
 • การจัดเตรียมอุปกรณ์
 • การจัดเตรียมดอกไม้ ใบไม้
 • การจัดดอกไม้
 • การจัดส่งดอกไม้

11.การวิเคราะห์ด้านการเงิน

ส่วนใหญ่การลงทุนของร้านรับจัดดอกไม้จะเน้นหนักไปที่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการทำธุรกิจผู้ประกอบการอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงทั้ง ค่าตกแต่งร้าน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่

วงเงินเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจว่าเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการควรมีเงินทุนอย่างน้อย 100,000 – 150,000 บาท ถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการควรมีเงินทุนอย่างน้อย 1,000,000 บาทขึ้นไป แต่โดยเฉลี่ยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ใช้ตกประมาณ 100,000 – 200,000 บาทเงินทุนที่กล่าวมารวมค่าตกแต่งและค่าเช่าสถานที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บางร้านอาจเกินทุนที่ประมาณการไว้

ก็เป็นได้

12. การวิเคราะห์ด้านการบริหาร

โดยส่วนใหญ่ ร้านรับจัดดอกไม้ไม่ต้องใช้คนดูแลมากนัก เพราะการจัดดอกไม้เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตอย่างมาก เจ้าของกิจการมักเป็นผู้ควบคุมดูแลเองทุกอย่าง เช่น การเงินการจัดดอกไม้ การเลือกซื้อดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์การจัดดอกไม้

« »